ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសយកសេវាកម្មនៅទីនេះ?

លោកអ្នកប្រាកជាធ្លាប់ជួប និងលឺរឿងជាច្រើនដែលគេតែងតែនិយាយតៗគ្នាពីការផ្តល់សេវាកម្មដែលមិនល្អផ្នែកវិស័យសុខាភីបាលមួយចំនួន។ ប៉ុន្តែអាចថាលោកអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដែលបានជ្រើសយកទីនេះជាកន្លែងប្រឹក្សា និងព្យាបាលបញ្ហាជំងឺរបស់លោកអ្នក។ វាជារឿងសំខាន់ និងជាកតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលរង់ចាំផ្តល់សេវាកម្មជូនលោកអ្នកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ និងបានបញ្ជប់ការសិក្សាពីបរទេស។

លើសពីនេះទៅទៀត យើងបានប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ទំនើបចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងច្បាស់លាស់ក្នុងការ ពនិត្យ វិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលអោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

BRIEF BIOGRAPHY

Name SIM Phally, MD, MBA
Position Medical Doctor at Angkor Fertility Center, Member of Cambodia Society of Gynecologist and Obstetricians and Medical councile of Cambodia.
Birthplace Battambang province, Cambodia
Education Graduated from University Health and Sciences, Master of Public health in community Health Education and Certificate course in ART.
Address Sivatha Rd, Modul2, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap, Kindom of Cambodia.
Email [email protected]
Tel. 012 454 185